Sancties

Verricht u als werkgever geen of onvoldoende re-integratie-inspanningen, dan kan UWV u een sanctie opleggen.

 • Uw loondoorbetalingsplicht kan in dat geval maximaal 12 maanden worden verlengd.

 • UWV kan ook een loonsanctie opleggen als u in uw eigen organisatie geen passend werk had voor uw zieke werknemer en u geen of weinig moeite heeft gedaan om bij een andere werkgever passend werk te vinden.

 • Tot slot kan een loonsanctie ook worden opgelegd als de re-integratie tweede spoor wel is ingezet, maar dit te laat is gebeurd. UWV moet een dergelijke maatregel goed motiveren, omdat de consequenties voor u als werkgever groot zijn en in de wet niet exact geregeld is wanneer de werkgever nalatig is.

De re-integratie-inspanningen zijn niet vrijblijvend. Werkt uw zieke medewerker niet of niet voldoende mee aan de re-integratie, dan kunt u als werkgever sancties opleggen.

Hierbij moet u denken aan:

Sancties

De re-integratieverplichtingen zijn niet vrijblijvend. Jouw werkgever (en UWV) kunnen verschillende sancties opleggen.

 1. Je werkgever kan je loon stopzetten als je niet voldoende meewerkt aan je re-integratie. Je werkgever moet je hierover eerst waarschuwen en je schriftelijk mededelen dat het loon wordt stopgezet. In de volgende situaties heb je geen recht op loondoorbetaling meer: 
  • Als je met opzet de ziekte hebt veroorzaakt. Hiervan is vrjiwel nooit sprake.
  • Als je ziekte een gevolg is van een ziekte of handicap waarover je bij een aanstellingskeuring valse informatie hebt verstrekt, terwijl de informatie wel relevant is voor het uitvoeren van de functie.
  • Zolang je je genezing belemmert of vertraagt
  • Zolang je weigert zonder goede reden passende arbeid te verrichten
  • Zolang je weigert zonder goede reden mee te werken aan redelijke voorschriften van je werkgever gericht op je re-integratie
  • Zolang je zonder goede reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak gericht op werkhervatting
 2. Als je je niet inzet voor re-integratie riskeer je je recht op een WIA-uitkering (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend)
 3. In het uiterste geval kan je werkgever je ontslaan. Het ontslagverbod tijdens ziekte geldt niet als je terecht niet meewerkt aan je re-integratie. je niet meewerkt aan de re-integratie, tenzij je een goede reden heeft om niet te werken.