Eigen initiatief heeft het meeste succes

U als werkgever en uw werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor verzuim en re-integratie. Stimuleer uw werknemer om zelf met voorstellen voor re-integratie te komen. Dit vergroot de motivatie van uw werknemer en kan het proces van re-integratie aanzienlijk verbeteren en zelfs versnellen. Communiceer duidelijk wat wel en niet mogelijk is, met daarbij een heldere motivatie.

 • Houd persoonlijk contact met de werknemer. Laat werknemer zo veel en vaak mogelijk zelf naar het werk komen, maar zoek hem eventueel thuis op als naar het werk komen moeilijk is.
 • Ga bij een verzuimgesprek uit van feiten in het verzuimgedrag en vraag naar oplossingen voor het probleem.
 • Geef uw werknemer tijd om na te denken en maak vervolgafspraken.
 • Documenteer de gesprekken en vervolgafspraken goed en laat de documenten voor gezien ondertekenen door uw werknemer.
 • Zorg voor goede communicatie met de bedrijfsarts. Stel duidelijke vragen aan de bedrijfsarts en bespreek wat er tot nu toe met de werknemer is besproken. Stimuleer waar mogelijk een driegesprek tussen bedrijfsarts, werkgever en werknemer.
 • Check of uw werknemer voldoende op de hoogte is van de processtappen van WVP en dus van rechten en plichten bij verzuim en re-integratie.
 • Zorg voor het ‘managen van verwachtingen’; naarmate verzuim langer duurt, neemt de kans op onenigheid en conflicten toe. Vaak omdat de verwachtingen verschillend en niet uitgesproken zijn. Gaat de werknemer uit van blijvende arbeidsongeschiktheid? Of juist van volledige terugkeer in het eigen werk? Schakel de bedrijfsarts in – of vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV - als er onduidelijkheid is over de mogelijkheden die een werknemer heeft om te werken.
 • Bij een cirkel van hulp: zorg dat iedereen up-to-date blijft en dat neuzen zo veel mogelijk dezelfde kant op staan.


Betrek collega’s bij begeleiding en re-integratie

 • Informeer bij uw werknemer wat de collega’s verteld mag worden over de ziekte en de re-integratie. Let hierbij goed op de privacy en ga niet in op medische gegevens.
 • Informeer de collega’s over het verzuim van de werknemer en over de verwachting van de re-integratie.
 • Vraag collega’s om steun en aandacht te geven aan hun zieke collega.
 • Betrek de naaste collega’s bij de nazorg en begeleiding als een werknemer weer is teruggekeerd in het werk.


Aandacht voor nazorg

 • Hanteer de stelregel dat de nazorgperiode de helft is van de verzuimperiode
 • Ook bij terugkeer na verzuim is het belangrijk om contact te blijven houden. Wees alert op uitvalrisico’s (kort frequent verzuim, onvrede, neiging tot terugtrekken/onttrekken aan taken, conflicten, extra werkdruk, ingrijpende veranderingen op het werk).
 • Vraag na of werk- of taakaanpassingen (nog steeds) werken en nodig zijn
 • Bij terugkeer na een arbeidsconflict moet opgelet worden of afspraken met/over de conflictbron nagekomen worden.