Re-integratietraject

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar regelen de re-integratie van uw zieke werknemer. In deze wetten is vastgelegd wat uw werknemer en u als werkgever moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen in dit re-integratieproces zijn:

  

Week 1               
U meldt uw zieke werknemer bij de arbodienst of de bedrijfsarts.
Week 6 
Binnen zes weken moet de bedrijfsarts een probleemanalyse maken. In deze probleemanalyse staat waarom uw werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
Week 8
Samen met uw werknemer stelt u een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat beide partijen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse.
Week 42
U meldt uw zieke werknemer bij het UWV.
Week 44
U ontvangt van het UWV een bevestiging. Ook ontvangt u informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar.
Week 52
Rond het einde van het eerste ziektejaar voert u samen met uw werknemer een eerstejaarsevaluatie van het Plan van Aanpak door. Waar nodig vindt bijstelling plaats.
Week 91
Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk? Dan moet uw werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. De bedrijfsarts stelt een actueel oordeel bij de probleemanalyse op en u maakt samen met de zieke werknemer de eindevaluatie op van het Plan van Aanpak. U stuurt alle benodigde stukken naar uw werknemer. Vervolgens beoordeelt het UWV eerst de re-integratie-inspanningen. Pas hierna kan een WIA-uitkering worden toegekend.
Week 93
Poortwachtertoets. UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen.
Week 104
Beslissing WIA; binnen 8 weken vanaf aanvraag.

Re-integratietraject

Tijdens de eerste twee ziektejaren moeten jij en je werkgever een aantal stappen doorlopen. Activering en re-integratie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van je werkgever en van jou samen. Deskundigen kunnen hierbij hun diensten en adviezen verlenen. Uitgangspunt is echter dat je werkgever en jij de regie blijven voeren en tijdig de noodzakelijke acties ondernemen.

 

Week 1              

Je meldt je ziek. Je werkgever moet je vervolgens zo snel mogelijk na de eerste ziektedag ziek melden bij de bedrijfsarts of arbodienst.

Week 3    

Als in een vroeg stadium duidelijk is dat je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent zonder kans op herstel, kun je een IVA-uitkering met verkorte wachttijd aanvragen.

Week 6     

Als je zes weken ziek bent en de bedrijfsarts of arbodienst verwacht dat het verzuim langer gaat duren, stelt de werkgever een uitgebreide probleemanalyse op. Hierin staat waarom je niet meer kunt werken, wat de mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer je mogelijk het werk weer kunt hervatten. Als er sprake is van dreigend langdurig verzuim, dan moet je werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die jij en je werkgever hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Dit dossier is belangrijk als je in de toekomst een WIA-uitkering wil aanvragen. UWV kijkt dan namelijk of er genoeg is gedaan om je aan het werk te helpen.

Week 8     

Binnen acht weken na de ziekmelding, of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse, stellen jij en je werkgever in overleg samen een Plan van Aanpak op. In dit plan wordt beschreven wat jij en je werkgever beiden gaan doen om je weer aan het werk te krijgen. Het Plan van Aanpak is een onderdeel van het re-integratiedossier.

Week 42   

De werkgever meldt jou ziek bij UWV, uiterlijk op de eerste werkdag nadat 42 weken ziek bent.

Week 44 

Je werkgever ontvangt een brief van UWV met daarin opgenomen wat je werkgever kan doen om je in het tweede ziektejaar aan het werk te helpen.

Week 52

Rond het eerste ziektejaar voeren je werkgever en jij een eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak uit en waar nodig vindt bijstelling plaats.

Week 88   

In week 88 krijg je een brief van UWV. In deze brief staat de datum tot wanneer je de uitkering uiterlijk kunt aanvragen. UWV wijst je op de mogelijkheid om tijdens de claimbeoordeling stukken, bevindingen, etc. van je eigen arts in te brengen. Verder wijst UWV je op de mogelijkheid om je tijdens de keuring te laten bijstaan door derden (bijvoorbeeld je arts). Samen met je werkgever kun je een verzoek indienen voor verlenging van de wachttijd voor de WIA.

Week 91 

Uiterlijk in week 91 maakt de bedrijfsarts of arbodienst een actueel oordeel. Je zorgt samen met je werkgever voor de eindevaluatie.

 

Week 93   
Uiterlijk in week 93 stuur je het re-integratieverslag (incl. de eindevaluatie) en het WIA-aanvraagformulier naar UWV.
Week 98  

In de periode tot 6 weken voor het einde van de wachttijd beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen (Poortwachtertoets).

Week 104 
Start van de WIA-uitkering, of langere loondoorbetaling, of WW, of WWG/IOW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers) of geen uitkering.