Verplichtingen

Op basis van de wet, cao en jurisprudentie gelden de volgende verplichtingen:

 • Bij ziekte van uw werknemer levert u adequate re-integratie-inspanningen. Uw zieke werknemer moet hieraan meewerken. Meer dan het redelijke wordt niet van werkgever en werknemer gevraagd.
 • Terugkeer in de eigen functie staat voorop. Uit de praktijk is gebleken dat hervatting in de eigen instelling, het liefst in het eigen werk, het meest duurzaam en succesvol is. Is terugkeer in de eigen functie niet mogelijk, bied dan passend werk binnen de eigen organisatie aan. Lukt dit ook niet? Pas dan is re-integratie bij een andere werkgever aan de orde.
 • U en uw werknemer moeten elkaar aanspreken op elkaars verplichtingen. Deskundigen kunnen hierbij zowel u als uw werknemer ondersteunen. Zo kunnen u en uw werknemer een deskundigenoordeel aanvragen. U als werkgever kan overgaan tot (dreigen met) inhouding van loon of in het uiterste geval (dreigen met) ontslag. De bewijslast ligt bij de werkgever; die moet aantonen dat het aan de werknemer te wijten is dat hij niet meewerkt.

Bij een tijdelijk dienstverband gelden in principe dezelfde verplichtingen als bij een vast dienstverband. Is de hogeschool eigenrisicodrager voor de ziektewet, dan betekent dit dat u zelf de Ziektewetuitkering van uw (ex-)medewerkers betaalt die daar recht op hebben; ook na afloop van het dienstverband. Wanneer u geen eigenrisicodrager bent loopt de begeleiding van de zieke (ex-)medewerker via het UWV.  De verantwoordelijkheid voor de verdere re-integratie ligt dan bij het UWV.

Verplichtingen

Als je ziek bent, moet je je aan bepaalde regels houden. Bijvoorbeeld dat je er alles aan doet om zo snel mogelijk passend werk te vinden en dat je actief aan je herstel werkt.

Je probeert zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Je werkgever is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie. Ook als je recht hebt op een Ziektewetuitkering naast je loon, is je werkgever verantwoordelijk.


Je re-integratieverplichtingen op een rijtje

 • Je reageert positief op het aanbod om het eigen werk te hervatten onder gewijzigde omstandigheden.
 • Je reageert positief op mogelijkheden tot herplaatsing in een andere functie binnen de eigen organisatie als terugkeer op de eigen werkplek niet mogelijk is.
 • Je staat positief tegenover re-integratie tweede spoor.
 • Je moet meewerken aan redelijke voorschriften van je werkgever of deskundigen die je begeleiden.
 • Je moet meewerken aan redelijke maatregelen gericht op vergroting van je bekwaamheden, zoals training en scholing.
 • Je moet meewerken aan je genezing en deze niet belemmeren of vertragen.
 • Je moet meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak en het uitvoeren daarvan.
 • Je terugkeer naar werk (re-integratie) staat voorop. Daar moet je dan ook aan meewerken.

Hou je je niet aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor de doorbetaling van je loon of voor je Ziektewetuitkering en naderhand eventueel voor je WIA-uitkering.