Ziekte

Is een van uw werknemers ziek, dan heeft u te maken met allerlei regels en verplichtingen. De rechten en plichten van u en uw zieke werknemers zijn geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Verder geldt in het hoger beroepsonderwijs een aantal aanvullende rechten en plichten; deze zijn geregeld in de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling hoger beroepsonderwijs (Zahbo).

Er is sprake van ziekte als uw werknemer de bedongen arbeid geheel of gedeeltelijk niet kan verrichten. Deze ongeschiktheid moet het rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg zijn van ziekte. Een dergelijke definitie brengt met zich mee dat uw werknemer alleen ziek wordt gevonden, als hij arbeidsongeschikt is.

Bij de beoordeling of iemand arbeidsongeschikt (ziek) is, gaat het alleen om de vraag of hij vanwege een lichamelijke of geestelijke oorzaak niet kan werken, waarbij niet van belang is hoe en wanneer die arbeidsongeschiktheid is ontstaan. De reden van arbeidsongeschiktheid en het tijdstip waarop een werknemer arbeidsongeschikt werd is wel van belang bij de vraag of een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op loon.


Onderbreking van de ziekteperiode

Onderbreking korter dan vier weken
Is uw werknemer ziek geweest en wordt hij vrij kort daarop opnieuw ziek, dan moet u als werkgever beoordelen of er sprake is van dezelfde ziekteperiode. Dit is het geval als de onderbreking tussen twee ziekteperioden minder dan vier weken bedraagt. U mag dan de perioden waarop de werknemer afwezig is, bij elkaar optellen. De oorzaak van de ziekte voor en na de onderbreking is hierbij niet van belang.

Onderbreking ten minste vier weken
De duur van de volledige hervatting tussen twee ziekteperioden in is allesbepalend. Heeft uw medewerker minimaal vier weken lang zijn werk weer volledig hervat, dan gelden de ziekteperioden als afzonderlijke periodes. Wordt uw werknemer opnieuw ziek, dan geldt de datum van zijn tweede ziekmelding weer als eerste ziektedag.

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werknemer en mail dit naar hem/haar.

Ziekte

Als je ziek bent is het belangrijk dat je er, samen met je werkgever, alles aan doet om je werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen hervatten (re-integratie). De eerste twee ziektejaren ben je samen met je werkgever verantwoordelijk voor je re-integratie en maak je in overleg met je werkgever afspraken over je werkhervatting. Ben je na twee jaar nog niet hersteld, dan wordt bekeken of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Succesvolle re-integratie

Re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen. Ga daarom ook naar de pagina met informatie voor de werkgever en geef je werkgever de tip om die pagina ook te bekijken.