Arbowet

Basiscontract arbodienst

De Arbowet verplicht u om een ‘basiscontract’ af te sluiten met een arbodienst of (BIG-geregistreerde) bedrijfsarts. In het basiscontract zijn minimumeisen vastgesteld tussen de werkgever en de arbodienstverlener. Een groot deel van deze eisen zijn de wettelijke taken waarbij een werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener.

Werknemers hebben de mogelijkheid om de bedrijfsarts op eigen initiatief te consulteren. De goedkeuring van de werkgever is daarvoor niet nodig. Daarnaast krijgen werknemers recht om een second opinion te laten verrichten door een andere bedrijfsarts.

In het basiscontract moeten de volgende wettelijke taken worden vastgelegd:

 • werknemers hebben recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts, ook als ze nog niet verzuimen
 • de bedrijfsarts moet in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek
 • bedrijfsartsen moeten werknemers de mogelijkheid bieden van een second opinion bij een andere bedrijfsarts
 • de bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben
 • de bedrijfsarts (en andere arbodeskundigen) heeft recht op overleg met de medezeggenschapsraad of ondernemingsraad en de preventiemedewerker om zo meer betrokken te raken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken
 • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
 • de bedrijfsarts moet beroepsziekten opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden
 • de preventiemedewerker moet nauw samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen. De medezeggenschapsraad/ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op de keuze van de persoon, de positie van de preventiemedewerker binnen de organisatie en op het takenpakket van de preventiemedewerker.

 


Toezicht en handhaving

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft mogelijkheden om werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen te sanctioneren. Zo mag de Nederlandse Arbeidsinspectie werkgevers zonder basiscontract een boete opleggen. Ook is geregeld dat wanneer u zich niet houdt aan uw verplichting om een aantal van uw arbotaken over te laten aan de bedrijfsarts, dit wordt aangemerkt als een overtreding.


Rollen

De verschillende partijen in schema:

 • Werkgever: Ontwerpt – voert uit – evalueert. Primair verantwoordelijk en aansprakelijk
 • MR/OR: Belang medewerkers en organisatie. Initiator en waakhond. Instemming contract arbodienst en keuze preventiemedewerker.
 • Arbodienst/bedrijfsarts: Externe adviseurs
 • Preventiemedewerkers: Interne adviseurs
 • Nederlandse Arbeidsinspectie: Controleurs en handhavers
 • UWV: toezichthouder

Arbowet

In de Arbowet staan regels om de gezondheid en veiligheid op je werkplek te verbeteren. De regels in de Arbowet gelden voor zowel werknemers, werkgevers als zelfstandig ondernemers. Het doel van de Arbowet is om ongevallen en ziekte door werk te voorkomen.

Hierin is onder meer geregeld dat je het recht hebt de bedrijfsarts te consulteren over individuele persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Ook als je niet ziek bent kun je de bedrijfsarts consulteren. Je werkgever moet je op dit recht actief wijzen. Ook heb je het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien je twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts, ook wel de second opinion genoemd.

De Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen je werkgever en de Arbodienst/bedrijfsarts verplicht. In de overeenkomst moeten onder andere bovenstaande punten zijn opgenomen. Deze punten gelden ook als je werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en je ziek uit dienst bent gegaan.