Arbeidsongeschiktheid

Voor werknemers die op of ná 1 januari 2004 ziek zijn geworden, geldt de WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bij de uitvoering en toepassing van deze wet staan niet de beperkingen door ziekte of gebrek centraal, maar wordt er in plaats daarvan gekeken naar wat mensen nog wél kunnen.

In de wet WIA spreekt men niet van arbeidsongeschiktheid, maar van arbeidsgeschiktheid: de WIA beoogt activering van de arbeidsgeschiktheid. Arbeidsongeschikt in de zin van de wet WIA betekent dan ook niet dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, maar dat iemand door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling minder kan verdienen dan toen hij of zij nog gezond was.

De WIA sluit nauw aan op de Wvp (wet verbetering poortwachter) en de wet verlenging loondoorbetalingsverplichting (VLZ). Deze wetten leggen een grote verantwoordelijkheid bij u als werkgever én bij uw werknemers, om langdurig ziekteverzuim en uiteindelijke instroom in de WIA te voorkomen. Eenmaal in de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid enerzijds en duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid anderzijds. Is uw werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt, dan heeft activering en verhoging van de arbeidsgeschiktheid prioriteit.

De WIA voorziet in instrumenten die re-integratie mogelijk moeten maken, maar ook in financiële prikkels voor zowel werkgevers als werknemers om deze re-integratie aantrekkelijk te laten zijn. De uitkering is dusdanig vormgegeven dat het voor uw werknemer altijd lonender is om te werken dan om een uitkering te ontvangen.

Is een van uw werknemers als gevolg van ziekte blijvend en volledig niet meer in staat om te werken, dan is er sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Activering biedt in dat geval geen perspectief. Bij deze groep is alleen inkomensbescherming door de overheid aan de orde.

 Uitgangspunt van de WIA: 

Meer werken moet lonend zijn!

Arbeidsongeschiktheid 

WIA is de uitkering die je krijgt als je door ziekte niet of minder kan werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt mogelijk WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je krijgt mogelijk IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat je herstelt. 

Je vraagt de WIA-uitkering aan als je bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en je daardoor minder dan 65% van jouw oorspronkelijke loon kunt verdienen. Bij de WIA staan niet de beperkingen door ziekte of gebrek centraal, maar wat je nog wel kan. 

Uitgangspunt van de WIA: 

Meer werken moet lonend zijn!