Hoogte en duur van het loon

In de hbo-sector gelden voor zowel de hoogte als de duur van het loon tijdens ziekte bovenwettelijke afspraken.

Hoogte van het loon

Hoe hoog het loon tijdens ziekte is, hangt af van de duur en de omvang van het verzuim. Ook de vraag of uw werknemer zich aan de regels houdt, is van belang voor de bepaling van de hoogte van het loon.

Gedurende het eerste ziektejaar heeft uw werknemer recht op 100% loondoorbetaling. Het is daarbij niet van belang of de werknemer geheel of gedeeltelijk ziek is. Is het eerste ziektejaar verstreken en is uw medewerker nog steeds ziek, dan ontvangt hij 70% van zijn loon over de verlofuren wegens ziekte. Hierbij is wél van belang of de werknemer geheel of gedeeltelijk ziek is, want de korting op het loon vindt alleen plaats over de uren die de werknemer wegens ziekte verzuimt. Zodra uw werknemer wenselijk geachte arbeid verricht, al dan niet in een andere functie, gedurende 13 weken, krijgt hij over deze uren 100% van zijn eigen loon betaald, ook als de wenselijk geachte arbeid een lagere loonwaarde vertegenwoordigt.

Duur van het loon

Uw werknemer heeft gedurende 24 maanden recht op loon, waarbij geen rekening wordt gehouden met het maximum dagloon.


Voorbeeld

Werknemer is ziek en hervat na 14 maanden voor 20% in de eigen functie.

Hoogte en duur van het loon

In de hbo-sector gelden voor zowel de hoogte als de duur van het loon tijdens ziekte bovenwettelijke afspraken.

Hoogte van het loon

Tijdens het eerste ziektejaar heb je recht op 100% loondoorbetaling. Of je geheel of gedeeltelijk ziek bent, is hierbij niet van belang.

Na het eerste ziektejaar ontvang je 70% van je loon. Nu is het wel van belang of je geheel of gedeeltelijk ziek bent: de korting op het loon vindt namelijk alleen plaats op de uren die je wegens ziekte verzuimt. Zodra je weer geheel of gedeeltelijk gaat werken, worden de uren die je werkt volledig uitbetaald. In overleg met je werkgever kan dat ook ander werk zijn met een lagere loonschaal. Ook die uren krijg je dan volledig uitbetaald op basis van je eigen salaris. In zulke gevallen is er sprake van het verrichten van wenselijk geachte arbeid. Wenselijk geachte arbeid is alle arbeid waartoe de betrokkene met zijn krachten en bekwaamheden in staat is, rekening houdend met de beperkingen zoals vastgesteld door de ARBO–dienst danwel het re-integratiebedrijf. Arbeid op basis van therapie in een speciaal gecreëerde tijdelijke functie valt daar niet onder. In zo’n geval wordt de korting voortgezet.

Heb je tijdens de eerste twee jaar na je ziekmelding in het belang van je reïntegratie (op advies van de arbodienst of het re-integratiebedrijf) gedurende minstens 13 weken voor ten minste 45% van je betrekkingsomvang wenselijk geachte arbeid verricht, dan ontvang je op grond van artikel 5 van de ZAHBO (ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling), zodra je aansluitend voor ten minste 45% van je betrekkingsomvang de werkzaamheden behorend bij je eigen functie hervat, over je volledige betrekkingsomvang 100% van je loon.

Duur van het loon

Je hebt gedurende 24 maanden recht op loon. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het maximum dagloon.

 

Voorbeeld

Je bent ziek en hervat na 14 maanden voor 20% in je eigen functie.