Loonsanctie

Na een wachttermijn van in beginsel twee jaar ziekte wordt door UWV de arbeidsongeschiktheid en het recht op uitkering van de werknemer beoordeeld. Dit heet de WIA-claimbeoordeling. Verdere uitleg hierover vindt u bij het onderdeel Arbeidsongeschiktheid. Voorafgaand aan de WIA-claimbeoordeling verricht het UWV de poortwachtertoets. Bij de poortwachtertoets toetst het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. Pas na een positief oordeel over de geleverde inspanningen beoordeelt het UWV het recht op een WIA-uitkering. Heeft u zich niet voldoende ingespannen voor de re-integratie van uw werknemer, dan schort het UWV de beoordeling van het recht op een WIA-uitkering op en krijgt u een loonsanctie.

Bij een loonsanctie ontvangt de werknemer in het derde ziektejaar 80% loondoorbetaling over de uren die hij wegens ziekte niet werkt. Verricht u voldoende re-integratie-inspanningen, maar houdt uw werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen? Dan kunt u gedurende de loondoorbetalingsverplichting het loon stopzetten.

Loonsanctie

In principe krijg je je loon 24 maanden doorbetaald. In uitzonderlijke situaties kan er ook gedurende het derde ziektejaar loon worden doorbetaald, zoals wanneer je werkgever een sanctie heeft gekregen van het UWV omdat hij te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht.

Houdt je werkgever zich wél, maar jij je niet aan je re-integratieverplichtingen, dan kan je werkgever gedurende de loondoorbetalingsverplichting je loon stopzetten. In zo’n geval kan de werkgever eerst advies inwinnen bij het UWV, met name als er tussen jullie een verschil van inzicht bestaat.

Kom je door de loonkorting onder het sociaal minimum? Dan kun je recht hebben op een toeslag op basis van de Toeslagenwet.