Ontbinding

Zowel u als uw werknemer kan de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan alleen gebeuren door de rechter.

Ontbinding is mogelijk bij alle ontslagredenen behalve reorganisatie en ziekte/arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar. Bij die ontslagredenen kunt u wel een verzoek tot ontbinding indienen als de ontslagcommissie (bij bedrijfseconomisch ontslag) dan wel het UWV (bij ontslag vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar) toestemming voor opzegging heeft geweigerd. Ontbinding is verder mogelijk als werknemer of werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds wil beëindigen, en de mogelijkheid daartoe niet is overeengekomen.

Als u om ontbinding verzoekt en er zijn geen geldige redenen voor ontslag, dan gaat de rechter altijd na of het ontbindingsverzoek iets te maken heeft met de omstandigheid waarvoor het opzegverbod geldt. Is dat het geval, dan wijst de rechter het ontbindingsverzoek af.


 

Ongeldige redenen voor ontslag

U kunt een werknemer niet ontslaan:

 • tijdens de eerste 2 jaar waarin uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is
 • als uw werknemer zwanger of met bevallingsverlof is
 • als uw werknemer lid is van de ondernemingsraad/medezeggenschapsraad en het voorgenomen ontslag hiermee verband houdt
 • als uw werknemer de dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst
 • op basis van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie)
 • omdat uw werknemer ouderschapsverlof wil opnemen
 • omdat uw werknemer lid is van een vakbond
 • omdat uw werknemer lid is van een bepaalde politieke organisatie
 • omdat het bedrijf wordt overgenomen
 • omdat uw werknemer niet op zondag wil werken.

Ontbinding

Zowel je werkgever als jij zelf kan de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan alleen gebeuren door de rechter.

Ontbinding is mogelijk bij alle ontslaggronden, behalve reorganisatie en ziekte/arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar. Ontbinding is verder mogelijk als jij zelf of je werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds wil beëindigen, en de mogelijkheid daartoe niet schriftelijk is vastgelegd.

Als je werkgever om ontbinding verzoekt en er zijn geen geldige redenen voor ontslag, dan gaat de rechter altijd na of het ontbindingsverzoek iets te maken heeft met de omstandigheid waarvoor het opzegverbod geldt. Is dat het geval, dan wijst de rechter het ontbindingsverzoek af.


 

Ongeldige redenen voor ontslag

Je werkgever mag je niet ontslaan:

 • tijdens de eerste 2 jaar dat je ziek of arbeidsongeschikt bent
 • als je werkgever tijdens je 2 jaar ziekte te weinig aan re-integratie heeft gedaan. UWV kan een loonsanctie opleggen en de werkgever verplichten om het loon langer door te betalen
 • als je zwanger of met bevallingsverlof bent
 • in de eerste 6 weken na je bevallingsverlof
 • in de eerste 6 weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling
 • als je lid bent van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (het ontslag mag niet te maken hebben met dat lidmaatschap)
 • als je de dienstplicht moet vervullen in je land van herkomst
 • op basis van je godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap (discriminatie)
 • omdat je ouderschapsverlof wilt opnemen
 • omdat je lid bent van een vakbond
 • omdat je lid bent van een bepaalde politieke organisatie
 • omdat het bedrijf wordt overgenomen
 • omdat je niet op zondag wilt werken.