Slecht functioneren

Uw werknemer functioneert onvoldoende. Meestal gaat het om een langer voortdurende situatie. Maar het kan ook een incident zijn waarbij uw werknemer laat zien dat hij niet in staat is te voldoen aan de eisen die zijn werk aan hem stelt.

In het Burgerlijk Wetboek staat deze ontslaggrond in artikel 7:669 lid 3 onder d (de 'd-grond'): de ongeschiktheid van uw werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer.

U kunt een werknemer pas wegens disfunctioneren ontslaan als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste zijn:

  • U kunt de werknemer duidelijk maken dat hij/zij ongeschikt is voor diens eigen werk.
  • U heeft hier meerdere malen op gewezen.
  • U hebt de werknemer in de gelegenheid gesteld om het functioneren te verbeteren. In de praktijk houdt dit in dat er een verbetertraject aanwezig moet zijn.
  • Er is geen mogelijkheid om de werknemer binnen de organisatie een andere passende functie aan te bieden.

Let op: het is van belang dat de werkgever een dossier bijhoudt waarin onder meer gespreksverslagen worden bewaard. 

Slecht functioneren

Als werknemer kun je niet zomaar wegens disfunctioneren ontslagen worden. Een ontslag wegens disfunctioneren heeft pas kans van slagen als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

  • Je werkgever zal moeten kunnen aantonen dat je onvoldoende functioneert. Dit kan hij aantonen door middel van een dossier waarin bijvoorbeeld gespreksverslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken staan. Het moet gaan om structureel onvoldoende functioneren.
  • Je moet door je werkgever op onvoldoende functioneren gewezen zijn.
  • Je moet in de gelegenheid gesteld worden om je functioneren te verbeteren.