Slecht functioneren

Uw werknemer functioneert onvoldoende. Meestal gaat het om een langer voortdurende situatie. Maar het kan ook een incident zijn waarbij uw werknemer laat zien dat hij niet is opgewassen tegen de eisen die zijn werk aan hem stelt.

In het Burgerlijk Wetboek staat deze ontslaggrond in artikel 7:669 lid 3 onder d (de 'd-grond'):  de ongeschiktheid van uw werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Slecht functioneren

Als werknemer kun je niet zomaar wegens disfunctioneren ontslagen worden. Een ontslag wegens disfunctioneren heeft pas kans van slagen als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

  • Je werkgever zal moeten kunnen aantonen dat je onvoldoende functioneert. Dit kan hij aantonen door middel van een dossier waarin bijvoorbeeld gespreksverslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken staan. Het moet gaan om structureel onvoldoende functioneren.
  • Je moet door je werkgever op onvoldoende functioneren gewezen zijn.
  • Je moet in de gelegenheid gesteld worden om je functioneren te verbeteren.