Reorganisatie

U wilt een of meer werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld vanwege een fusie, inkrimping, beëindiging of andere inrichting van (een deel van) uw instelling. In dit geval heeft de ontslagreden niets te maken met de persoon of het functioneren van uw werknemer(s). Er is sprake van een reorganisatie. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet u als werkgever kunnen aantonen:

 • Dat dit ontslag noodzakelijk is.
 • Dat het aantal ontslagen overeenkomt met het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen. 

Bent u van plan een reorganisatie door te voeren? Dan moet u de PMR daar schriftelijk over inlichten. Dit geldt ook voor de vakbonden die partij zijn bij uw lokale cao-overleg. U stelt dan een plan op waarin de beoogde verandering van de organisatie wordt omschreven en waarin een globaal overzicht wordt gegeven van:

 • de noodzaak voor de reorganisatie
 • de gevolgen voor de kwantitatieve bezetting
 • de te verwachten gevolgen voor de bij de reorganisatie betrokken personeelsleden
 • de voorgenomen maatregelen naar aanleiding van deze gevolgen en de beweegreden achter deze voorgenomen maatregel
 • de te volgen procedure van voorbereiding en uitvoering van de reorganisatie.

Onder een reorganisatie verstaat de cao-hbo dat de hogeschool (of een belangrijk onderdeel ervan):

 • haar werkzaamheden beëindigt
 • in belangrijke mate uitbreidt, inkrimpt of zijn werkzaamheden wijzigt
 • een belangrijke wijziging van de organisatie of bevoegdheden doorvoert
 • een duurzame samenwerking aangaat met een andere instelling
 • belangrijke technologische veranderingen doorvoert, die ingrijpende gevolgen hebben voor het personeel
 • verhuist naar een andere plaats.

U moet lokaal cao-overleg voeren om overeenstemming te bereiken over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de reorganisatie. In het lokaal cao-overleg moet u ook een sociaal plan vaststellen. 


Ontslagcommissie en de Commissie van Beroep

In de cao-hbo is afgesproken dat er voor de sector hbo een ontslagcommissie en een Commissie van Beroep worden ingesteld.  De ontslagcommissie voert in plaats van het UWV de preventieve ontslagtoets uit ingeval u de arbeidsovereenkomst wilt opzeggen op grond van artikel 7:669 lid 3 onder a BW (bedrijfseconomisch ontslag).

Bij de Commissie van Beroep kan uw werknemer beroep instellen tegen een besluit over een schorsing of een disciplinaire maatregel. De uitspraak van deze commissie is voor zowel uw werknemer als voor u bindend.


Sociaal plan

In een sociaal plan bij reorganisatie staan de afspraken die de werkgever en de lokale cao-partijen hebben gemaakt om de gevolgen van een reorganisatie zo goed mogelijk op te vangen. Indien de werkgelegenheid vermindert door de reorganisatie moet u afspraken maken over herplaatsing om zo de kansen van de werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Bij gedwongen ontslagen dient een afvloeiingsvolgorde te worden opgenomen in het sociaal plan. Dit is de volgorde van afvloeiing, dus uitstroming, van werknemers. De afspraken uit het Sociaal plan moeten door de werkgever worden aangemeld als cao-afspraak bij de Minister van SZW, directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW).

Reorganisatie

Reorganisatie kan tot ontslag leiden als je functie daarbij komt te vervallen of als je werkzaamheden daardoor overbodig worden. Ontslag om bedrijfseconomische redenen staat dus los van je persoon of je functioneren. Je werkgever moet kunnen aantonen dat het ontslag noodzakelijk is en dat het aantal ontslagen overeenkomt met het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen. Ook moet je werkgever de medezeggenschapsraad inlichten en overeenstemming bereiken met de vakbonden over de gevolgen die de reorganisatie heeft voor werknemers, en over afspraken (in een sociaal plan) om die gevolgen op te vangen.

Onder een reorganisatie verstaat de cao-hbo dat de hogeschool (of een belangrijk onderdeel ervan):

 • zijn werkzaamheden beëindigt
 • in belangrijke mate uitbreidt, inkrimpt of zijn werkzaamheden wijzigt
 • een belangrijke wijziging van de organisatie of bevoegdheden doorvoert
 • een duurzame samenwerking aangaat met een andere instelling
 • belangrijke technologische veranderingen doorvoert, die ingrijpende gevolgen hebben voor het personeel
 • verhuist naar een andere plaats.