Reorganisatie

U wilt een of meer werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld vanwege een fusie, inkrimping, beëindiging of andere inrichting van (een deel van) uw instelling. In dit geval heeft de ontslagreden niets te maken met de persoon of het functioneren van uw werknemer(s). Er is sprake van een reorganisatie.

Bent u van plan een reorganisatie door te voeren? Dan moet u de PMR daar schriftelijk over inlichten. Dit geldt ook voor de vakbonden die partij zijn bij uw lokale cao-overleg. U stelt dan een plan op waarin de beoogde verandering van de organisatie wordt omschreven en waarin een globaal overzicht wordt gegeven van:

 • de noodzaak voor de reorganisatie
 • de gevolgen voor de kwantitatieve bezetting
 • de te verwachten gevolgen voor de bij de reorganisatie betrokken personeelsleden
 • de voorgenomen maatregelen naar aanleiding van deze gevolgen en de beweegreden achter deze voorgenomen maatregel
 • de te volgen procedure van voorbereiding en uitvoering van de reorganisatie.

Onder een reorganisatie verstaat de cao-hbo dat de hogeschool (of een belangrijk onderdeel ervan):

 • haar werkzaamheden beëindigt
 • in belangrijke mate uitbreidt, inkrimpt of zijn werkzaamheden wijzigt
 • een belangrijke wijziging van de organisatie of bevoegdheden doorvoert
 • een duurzame samenwerking aangaat met een andere instelling
 • belangrijke technologische veranderingen doorvoert, die ingrijpende gevolgen hebben voor het personeel
 • verhuist naar een andere plaats.

U moet lokaal cao-overleg voeren om overeenstemming te bereiken over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de reorganisatie. In het lokaal cao-overleg moet u ook een sociaal plan vaststellen. 


Ontslagcommissie en de Commissie van Beroep

In de cao hbo 2016-2017 is afgesproken dat er voor de sector hbo een ontslagcommissie en een Commissie van Beroep worden ingesteld.  De ontslagcommissie voert in de plaats van het UWV de preventieve ontslagtoets uit ingeval u de arbeidsovereenkomst wilt opzeggen op grond van artikel 7:669 lid 3 onder a BW (bedrijfseconomisch ontslag).

Bij de Commissie van Beroep kan uw werknemer beroep instellen tegen een besluit over een schorsing of een disciplinaire maatregel. De uitspraak van deze commissie is voor zowel uw werknemer als voor u bindend.


Sociaal plan

Het sociaal plan dient om de sociale gevolgen van de reorganisatie te begeleiden. Vermindert de werkgelegenheid door de reorganisatie? Dan moet u afspraken maken om gedwongen werkloosheid te voorkomen, zoals bijvoorbeeld herplaatsing van werknemers binnen en buiten de hogeschool en faciliteiten om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zijn gedwongen ontslagen toch nodig? Stel dan in het sociaal plan een afvloeiingsvolgorde vast.

Reorganisatie

Reorganisatie kan tot ontslag leiden als je functie daarbij komt te vervallen of als je werkzaamheden daardoor overbodig worden.

Onder een reorganisatie verstaat de cao-hbo dat de hogeschool (of een belangrijk onderdeel ervan):

 • zijn werkzaamheden beëindigt;
 • in belangrijke mate uitbreidt, inkrimpt of zijn werkzaamheden wijzigt;
 • een belangrijke wijziging van de organisatie of bevoegdheden doorvoert;
 • een duurzame samenwerking aangaat met een andere instelling;
 • belangrijke technologische veranderingen doorvoert, die ingrijpende gevolgen hebben voor het personeel;
 • verhuist naar een andere plaats.