Einde tijdelijk dienstverband

De hoofdregel is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege (d.w.z. automatisch) eindigt zodra de overeengekomen duur is afgelopen.

In het hbo eindigt een - al dan niet verlengd - tijdelijk dienstverband van rechtswege als de afgesproken tijd is verstreken. Een tijdelijk dienstverband kan een vast dienstverband worden doordat er een keten van opeenvolgende dienstverbanden is. De cao-hbo wijkt in de volgende opzichten af van de ketenbepaling in het Burgerlijk Wetboek:

  • Als de werknemer onderwijs geeft in de kunsten, tevens uitvoerend kunstenaar is, en de omvang van zijn dienstverband 0,4 fte is, is de duur van de keten maximaal 4 jaar en het aantal dienstverbanden daarbinnen maximaal 6
  • Bij een lector of associate lector in schaal 14 of hoger, kan eenmalig van de maximumduur worden afgeweken
  • Voor een promovendus geldt als maximumtermijn de duur van het promotieonderzoek. Het maximum aantal dienstbetrekkingen is 3. 

Aanzegplicht

Vanaf 1 januari 2015 geldt een nieuwe regel: de aanzegplicht. U moet uw werknemer uiterlijk 1 maand vóór een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege afloopt, schriftelijk laten weten of u het dienstverband wilt verlengen of niet. En bij wel verlengen: onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld de duur van de verlenging, en of functie, werktijdfactor etc. al dan niet hetzelfde blijven.

Aanzeggen is niet nodig als:

  • het dienstverband is aangegaan voor korter dan 6 maanden, of
  • de einddatum van het dienstverband niet op een kalenderdatum is gesteld. Bijvoorbeeld voor de duur van de ziekte van een collega, of voor de duur van een project. Bent u in zo'n geval wel een uiterste einddatum overeengekomen, en wordt die gehaald? Dan moet u wel aanzeggen. 

Als u de aanzegging niet of te laat doet, heeft uw werknemer recht op een vergoeding van u. Bij niet aanzeggen is die vergoeding gelijk aan een maandsalaris, zonder toelagen. Bij te laat aanzeggen is de vergoeding gelijk aan het salaris over het evenredige deel van de maand. De werknemer kan de vergoeding opeisen tot 2 maanden na het einde van het dienstverband waarop de aanzegging betrekking had. Doet hij dat niet, dan hoeft u niet te betalen.

Einde tijdelijk dienstverband

De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek is dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege (d.w.z. automatisch) eindigt zodra de overeengekomen duur is afgelopen. Een tijdelijk dienstverband kan vast worden doordat er een keten van opeenvolgende dienstverbanden is.

Deze regels gelden ook in het hbo.

In de volgende opzichten wijkt de cao-hbo af van de ketenbepaling in het Burgerlijk Wetboek:

  • Als je onderwijs geeft in de kunsten, je tevens uitvoerend kunstenaar bent, en de omvang van je dienstverband 0,4 fte is, is de duur van de keten maximaal 4 jaar en het aantal dienstverbanden daarbinnen maximaal 6
  • Bij een lector of associate lector in schaal 14 of hoger, kan eenmalig van de maximumduur worden afgeweken
  • Voor een promovendus geldt als maximumtermijn de duur van het promotieonderzoek. Het maximum aantal dienstbetrekkingen is 3.

Aanzegplicht

Hoewel een tijdelijk dienstverband van rechtswege eindigt, is de werkgever wel verplicht om zich te houden aan de aanzegplicht. Dat wil zeggen dat hij je uiterlijk één maand voordat je dienstverband afloopt, schriftelijk moet laten weten of hij je wel of niet een verlenging aanbiedt. En indien wel, welke functie, inschaling, aantal uren per week en andere voorwaarden dan zullen gelden.

Een werkgever die zich niet houdt aan deze aanzegplicht, is een schadevergoeding aan je verschuldigd. Dat is een schadevergoeding van een maand loon als de werkgever volledig verzuimt de melding te doen voor het einde van het contract. Een werkgever die het te laat doorgeeft voor het einde van het contract, betaalt een vergoeding over de vertraging. Is een werkgever 9 dagen te laat met aanzeggen, dan moet hij een schadevergoeding betalen gelijk aan het loon naar rato over die maand (bijvoorbeeld 9/31 x het loon). De vervaltermijn van het opeisen van de vergoeding is twee maanden na het einde van het dienstverband waarvoor de aanzegging gold. 

In de volgende gevallen hoeft de werkgever geen aanzegging te doen: 

  • je dienstverband is korter dan 6 maanden, of 
  • het einde van je dienstverband is niet op een kalenderdatum gesteld. Bijvoorbeeld een contract voor de duur van de zieke van een collega, of voor de duur van een project.