Transitievergoeding

De transitievergoeding is primair bedoeld om de periode tussen werkgevers te overbruggen. Als werkgever bent u uw werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst:

  • Door u is opgezegd
  • Op uw verzoek wordt ontbonden
  • Na het aflopen van de arbeidsovereenkomst op uw initiatief niet aansluitend wordt voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden.

De transitievergoeding wordt op de volgende manier berekend:
⅓ van het loon per maand voor ieder jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd of een evenredig deel daarvan als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd.

De maximale transitievergoeding bedraagt in 2022 €84.000,- of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dat dat bedrag.

Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald:

  • als de werknemer nog geen 18 jaar is
  • als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt of de leeftijd bereikt dat hij recht heeft op pensioen
  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • als de werknemer ontslag heeft gekregen met wederzijds goedvinden. U kunt overigens wel een zogeheten afkoopsom inzetten, ook wel een ontslagvergoeding genoemd. De hoogte hiervan kunt u in overleg bepalen.

 

Transitievergoeding

In een aantal gevallen heb je als werknemer recht op een transitievergoeding. Deze is primair bedoeld om de periode tussen werkgevers te overbruggen. Je hebt als werknemer (op een aantal uitzonderingen na) recht op een transitievergoeding van je werkgever indien de arbeidsovereenkomst:

  • Door je werkgever is opgezegd,
  • Op het verzoek van je werkgever wordt ontbonden,
  • Na het aflopen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van je werkgever niet aansluitend wordt voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden.