IVA uitkeringen

De afkorting IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Alleen werknemers die volledig (oftewel meer dan 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, kunnen in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. Deze mensen hebben geen of geringe kans op herstel.

Als al in een vroeg stadium duidelijk is dat iemand volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, kan uw werknemer een verkorte wachttijd aanvragen. Het dienstverband en daarmee de loondoorbetaling blijft ten minste twee jaar in stand.


Hoogte van de IVA

De hoogte van de IVA bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Is er sprake van hulpbehoevendheid, dan kan het UWV een verhoging van de uitkering toekennen.

Hoogte van de vervroegde uitkering
Als uw (ex-) werknemer een vervroegde IVA-uitkering krijgt toegekend, ontvangt hij een aanvulling op zijn IVA-uitkering en bovenwettelijke uitkering tot 100% van zijn inkomen. De aanvulling op het inkomen begint op hetzelfde moment als de IVA-uitkering en eindigt van rechtswege na 104 weken van arbeidsongeschiktheid na de eerste ziektedag. U als werkgever kunt de IVA-uitkering in mindering brengen op het door te betalen loon.


Duur van de IVA

De uitkering loopt in beginsel door totdat uw (ex-)werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Als uw (ex-)werknemer niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschikt is, eindigt de IVA-uitkering. Verder eindigt de uitkering als:

  • Uw (ex-)werknemer langer dan drie maanden verblijft in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten over het uitbetalen van uitkeringen.
  • Uw (ex-)werknemer in detentie verblijft.

Bovenwettelijke aanvulling AAOP

De IVA-uitkering kan door het ABP worden aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP).

 

IVA uitkeringen

Ben je vanwege ziekte meer dan 80% arbeidsongeschikt en is de kans dat je herstelt klein? Dan krijgt je een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

Als al in een vroeg stadium duidelijk is dat je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan kan je een verkorte wachttijd aanvragen. Het dienstverband en daarmee de loondoorbetaling blijft ten minste twee jaar in stand. Dan krijg je aanvulling op de WIA-uitkering tot 100% van je salaris.

 


Hoogte van de IVA-uitkering

De hoogte van de IVA bedraagt 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon. Is er sprake van hulpbehoevendheid, dan kan het UWV een verhoging van de uitkering toekennen.

Hoogte van de vervroegde uitkering
Als je een vervroegde IVA-uitkering krijgt toegekend, ontvang je een aanvulling op de IVA-uitkering en bovenwettelijke uitkering tot 100% van je inkomen. De aanvulling op het inkomen begint op hetzelfde moment als de IVA-uitkering en eindigt van rechtswege na 104 weken van arbeidsongeschiktheid na de eerste ziektedag.


Duur van de IVA-uitkering

De uitkering loopt in beginsel door totdat je de AOW-leeftijd bereikt. De IVA-uitkering eindigt ook als je niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschikt bent. Verder eindigt de uitkering als:


Bovenwettelijke uitkering AAOP

De IVA-uitkering kan door het ABP worden aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP).