Ontslag

Is uw werknemer langdurig of veelvuldig arbeidsongeschikt wegens ziekte, dan kunt u hem ontslaan. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat:

 • de blijvende ongeschiktheid onafgebroken 2 jaar heeft geduurd, en
 • volledig herstel binnen de eigen functie binnen 6 maanden na deze 2 jaar redelijkerwijs niet is te verwachten, en
 • er bij u geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Wilt u uw werknemer na 2 jaar ziekte ontslaan, dan bent u verplicht de ontslagroute via het UWV te laten lopen. Als UWV een opzegvergunning verleent, kunt u hiervan gebruikmaken door binnen een termijn van 4 weken na afgifte van de vergunning het dienstverband op te zeggen. Hierbij geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze varieert van 1 maand tot 4 maanden (bij een dienstverband langer dan 15 jaar). Zowel u als uw werknemer kunnen tegen de beslissing van het UWV in beroep gaan bij de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 heeft uw werknemer ingeval van opzegging van de arbeidsovereenkomst recht op de wettelijke transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als hij onvoldoende zijn medewerking heeft verleend aan de re-integratie. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen, zie rijksoverheid.nl/compensatie-transitievergoeding.

Een andere mogelijkheid dan het aanvragen van een ontslagvergunning is ontslag met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst.

 


Tweejaarstermijn

Bij de bepaling van het tijdvak van 2 jaar wordt een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meegerekend. Dit geldt ook voor ziekte tijdens de zwangerschap, als gevolg van die zwangerschap.

Om het tijdvak te bepalen, worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte opgeteld, op voorwaarde dat deze:

 • elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan 4 weken
 • direct voorafgaan én aansluiten op een periode waarin de werknemer zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft. Dit geldt niet als de ongeschiktheid voor en na het verlof andere oorzaken heeft.

Verlenging tweejaarstermijn

Er zijn drie situaties waarin de termijn van 2 jaar wordt verlengd:

 • Als u de ziekmelding met vertraging doorgeeft
 • Als de wachttijd voor de WIA, op verzoek van u en uw werknemer, is verlengd
 • Als het UWV een loonsanctie oplegt, omdat het UWV van oordeel is dat u uw re-integratieverplichtingen als werkgever niet bent nagekomen.

De verlenging duurt in deze gevallen net zo lang als de vertraging, extra wachttijd of sanctie zelf.

Ontslag

Als je langdurig of veelvuldig arbeidsongeschikt bent wegens ziekte, dan kan jouw werkgever je ontslaan. Dit kan echter alleen op voorwaarde dat:

 • de blijvende ongeschiktheid onafgebroken 2 jaar heeft geduurd, en
 • volledig herstel binnen de eigen functie binnen 6 maanden na deze 2 jaar redelijkerwijs niet is te verwachten, en
 • er bij jouw werkgever geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Als jouw werkgever je na 2 jaar ziekte wil ontslaan, dan is hij verplicht de ontslagroute via het UWV te laten verlopen en geldt de wettelijke opzegtermijn. Bovendien geldt in geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst dat je in beginsel recht hebt op de wettelijke transitievergoeding. Het is ook mogelijk om via een vaststellingsovereenkomst met de werkgever uit dienst te gaan.