Terugvalpreventie

Wanneer u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte aan het werk helpt of houdt is terugvalpreventie van belang. Ook al bent u niet verplicht om het loon door te betalen als de desbetreffende medewerker binnen vijf jaar opnieuw ziek wordt (vanuit de no-riskpolis neemt het UWV de loondoorbetaling in dat geval over), u bent er toch meer bij gebaat als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer niet opnieuw uitvalt.

Hou daarom de vinger aan de pols en wees alert op signalen die wijzen op een mogelijke terugval. Deze signalen kunnen zijn: minder contact met collega's, verminderd functioneren, kort frequent verzuim, onvrede, neiging tot terugtrekken, onttrekken aan taken, conflicten. Constateert u (een van) deze ontwikkelingen, ga dan met de gedeeltelijk arbeidsongeschikte in gesprek en ga na of ingrijpen mogelijk is. Sommige situaties vereisen een ‘snelle’ ingreep, andere een lange termijnoplossing.

  1. Ga na welke acties van de werknemer en van u wenselijk zijn.
  2. Vraag aan uw werknemer of de werk- of taakaanpassingen (nog steeds) werken en nodig zijn.
  3. Vaak zijn taakaanpassingen tijdelijk van aard (bijvoorbeeld voor de rest van het schooljaar). Wees alert op vervolgafspraken na die tijd: zijn deze er en zo ja, voldoen die afspraken?