Premie WGA

De WIA wordt gefinancierd uit twee premies: de landelijke basispremie en de gedifferentieerde premie. De landelijke basispremie wordt gebruikt voor de financiering van de IVA-uitkeringen en de WGA-uitkeringen langer dan 10 jaar. WGA-uitkeringen die nog geen 10 jaar lopen, worden gedeeltelijk vanuit de landelijke basispremie gefinancierd: alleen het gedeelte van de loonaanvullingsuitkering dat hoger is dan de vervolguitkering wordt uit de basispremie betaald. Ook alle lopende WAO-uitkeringen worden betaald uit de basispremie.

Om de gedifferentieerde premie voor u als werkgever te berekenen wordt gebruikgemaakt van een indeling in klassen, te weten kleine werkgevers, middelgrote werkgevers en grote werkgevers. Valt u onder de kleine werkgevers? Dan gelden voor u sectorale premies. Grote werkgevers daarentegen betalen op werkgeversniveau gedifferentieerde premies, en middelgrote werkgevers zitten hier tussenin: zij betalen premies die zijn opgebouwd uit een gedeeltelijke sectorale premie en een gedeeltelijke op werkgeversniveau gedifferentieerde premie.


Gedifferentieerde premie berekenen

Stap 1: 
Bereken uw individuele werkgeversrisico: (uw totaal betaalde WGA-uitkeringen in t-2 X 100) : uw gemiddelde premieplichtige loonsom over t-6 t/m t-2. T-2 wil zeggen dat voor het bepalen van de premie in 2017 er wordt gekeken naar de uitkeringen die zijn verstrekt in 2015.
Stap 2:
Bereken het verschil tussen het gemiddelde werkgeversrisico en uw individuele werkgeversrisico:
Individueel werkgeversrisico -/- gemiddeld werkgeversrisico.
Is de uitkomst van deze stap negatief? Dan krijgt u als werkgever korting op het rekenpercentage. Bij een positieve uitkomst wordt een toeslag berekend.
Stap 3:
Vermenigvuldig het resultaat uit stap 2 met de correctiefactor werkgeversrisico: (Individueel werkgeversrisico -/- gemiddeld werkgeversrisico) X correctiefactor werkgeversrisico
Stap 4:
Bereken de gedifferentieerde premie: Rekenpercentage + of -/- de uitkomst van stap 3

 

Premie WGA

De WGA wordt gefinancierd uit verschillende premies. De werkgever kan er hierbij voor kiezen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA. Dat betekent dat de werkgever verantwoordelijk is en het risico voor de arbeidsongeschiktheid van haar (ex-)werknemers draagt. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor rekening van de werkgever.