Uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschikt

Is uw zieke werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan bent u samen met deze werknemer verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor passende arbeid en inkomen. Dit wordt aangegeven door de Stichting van de Arbeid (het landelijk overlegorgaan centrale organisaties van werkgevers en werknemers). Kan de werknemer in kwestie binnen 5 jaar aan de slag bij een andere werkgever, dan komt deze nieuwe werkgever in aanmerking voor loonkostenvoordeel en de no-riskpolis.


Ontslag

In de hbo-sector is ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid van de zogenoemde 35-minners (mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn) in beginsel niet mogelijk. U gaat dan met uw werknemer in gesprek over zijn inzetbaarheid. Het gevolg van verminderde inzetbaarheid kan zijn dat het salaris van uw werknemer gekort wordt. Dat kan echter niet zomaar. U moet dan aantonen dat het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen.


35-minner en WW

Hebt u een werknemer in dienst die minder dan 35% arbeidsongeschikt is? En wordt deze werknemer om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid ontslagen, of gaat hij minder uren werken? Dan kan hij in principe WW krijgen voor de uren die hij verliest. Hierbij moeten wel de volgende punten in acht worden genomen:

  • Er moet sprake zijn van een arbeidsurenverlies van minimaal 5 uur per week. Werkte de werknemer minder dan 10 uur per week, dan moet hij minstens de helft van zijn uren hebben verloren.
  • Er mag geen sprake meer zijn van onverminderde loonbetaling over de verloren uren. Als uw werknemer nog salaris ontvangt over de verloren uren, maar niet het volledige salaris, is WW in principe wel mogelijk. Het nog ontvangen loon wordt op de WW in mindering gebracht. Als er 70% (de eerste twee maanden 75%) of meer wordt doorbetaald over deze uren, ontvangt uw werknemer dus geen WW.
  • Uw werknemer moet beschikbaar zijn om de verloren uren weer in te vullen met werk. Stel: een werknemer is herplaatst voor minder uren omdat hij zijn volledige taak niet meer aankan. Dan is het nog maar de vraag of hij die verloren uren kan invullen. In de praktijk zal het UWV in eerste instantie uitgaan van de verklaring van de werknemer. Geeft hij bij de WW-aanvraag aan beschikbaar te zijn voor werk, dan zal het UWV de WW in de meeste gevallen wel toekennen. Uw werknemer zal in dat geval moeten solliciteren naar werk voor de verloren uren of naar een nieuwe baan voor zijn volledige aantal uren. Als blijkt dat hij niet voldoende solliciteert, bestaat het risico dat het UWV de beschikbaarheid in twijfel trekt. De uitkering kan dan alsnog worden beëindigd. Is bij de WIA-keuring vastgesteld dat uw werknemer een medische urenbeperking heeft? En is hij herplaatst voor het aantal uur dat hij maximaal kan werken? Dan zal het UWV de WW-aanvraag meteen afwijzen en heeft hij dus geen recht op WW. Een medische urenbeperking geeft immers aan dat iemand niet meer het oude aantal uur kan werken, in welke functie dan ook. Dit zal bij een 35-minner heel zelden voorkomen, maar het kan wel.

Een 35-minner die recht heeft op WW, heeft tevens recht op een BWRHBO-uitkering (bovenwettelijke WW-uitkering).


35-minner en loonsuppletie

Een herplaatste 35-minner die minder verdient dan voorheen, kan recht hebben op loonsuppletie op grond van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO). Een voorwaarde hierbij is wel, dat het uurloon van uw werknemer lager ligt dan voorheen. Is uw werknemer voor minder uren herplaatst in zijn oude functie óf in een andere functie in dezelfde salarisschaal? Dan heeft hij geen recht op loonsuppletie.

De loonsuppletie vult het nieuwe salaris aan voor de periode waarin uw werknemer een BWRHBO-uitkering gekregen zou hebben als hij niet was gaan of blijven werken. Tijdens de eerste helft van deze periode wordt het nieuwe salaris aangevuld tot 100% van het vroegere dagloon, tijdens de tweede helft tot 90%.

Visma Idella is vanaf 1 januari 2023 uitvoerder van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling hbo. Uw werknemer moet de loonsuppletie zelf aanvragen bij Visma Idella via https://www.visma-idella.nl/mijnuitkering/uitkering-aanvragen/.

 

Uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschikt

Heb je een loonverlies van minder dan 35%? Dan heb je geen recht op een WIA-uitkering of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Samen met je werkgever ga je kijken wat de beste oplossing is voor passende arbeid en inkomen. Je blijft in dienst bij je werkgever.


Ontslag 

Je bent werkzaam in de hbo-sector. Binnen jouw sector is ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid van de zogenoemde 35-minners (mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn) in beginsel niet mogelijk.


35-minner en WW

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? En word je om een andere reden dan arbeidsongeschiktheid ontslagen, of ga je minder uren werken? Dan kun je in principe WW krijgen voor de uren die je verliest.

Als je als 35-minner recht hebt op WW, dan heb je ook recht op een BWRHBO-uitkering (bovenwettelijke WW-uitkering).


35-minner en loonsuppletie

Als je als herplaatste 35-minner minder verdient dan voorheen, dan kun je recht hebben op aanvulling op je loon (loonsuppletie) op grond van de BWRHBO. Een voorwaarde hierbij is wel, dat het uurloon lager ligt dan voorheen. Ben je voor minder uren herplaatst in je oude functie óf in een andere functie in dezelfde salarisschaal? Dan heb je geen recht op loonsuppletie.

Het nieuwe salaris wordt aangevuld voor de periode waarin je een BWRHBO-uitkering gekregen zou hebben als je niet was gaan of blijven werken. Tijdens de eerste helft van deze periode wordt het nieuwe salaris aangevuld tot 100% van het vroegere dagloon, tijdens de tweede helft tot 90%.

Visma Idella is vanaf 1 januari 2023 uitvoerder van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling. Je moet als werknemer zelf loonsuppletie aanvragen bij Visma Idella.