Eigenrisicodragerschap WW

Als overheids- of onderwijswerkgever bent u van rechtswege eigenrisicodrager voor de WW. U hebt hier geen keuze in. De betaling van de uitkering aan de werknemer gebeurt niet door uzelf, maar door UWV. Het geld daarvoor komt uit het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo). UWV declareert de uitkering, inclusief de werkgeverspremies over de uitkering, bij u en stort het geld dat u betaalt terug in het Ufo. Het Ufo is dus voor de WW een soort doorgeefluik. Naast de WW-uitkeringslasten betaalt u aan het Ufo ook premie. De Ufo-premie is vrij laag en niet gedifferentieerd. Uit deze premie betaalt UWV de uitkeringen op grond van de ZW en de WAZO (Wet arbeid en zorg) aan werkloze overheids- en onderwijswerknemers. Voor die uitkeringen bent u dus geen eigenrisicodrager (ook als u eigenrisicodrager ZW bent, blijven ZW-uitkeringen aan zieke werklozen buiten het eigen risico). Verder bekostigt de Ufo-premie de uitvoeringskosten die UWV maakt voor de WW-, ZW- en WAZO-uitkeringen.


Wie betaalt de uitkering?

Vaak heeft een werknemer achtereenvolgens of tegelijkertijd meer werkgevers gehad. Als hij dan werkloos wordt, is niet altijd duidelijk welke werkgever de WW-uitkering op zijn conto krijgt. 

Meerdere werkgevers tegelijk

Stel, een werknemer heeft tegelijkertijd meerdere werkgevers en hij raakt een van zijn dienstverbanden kwijt. Dan betaalt de werkgever bij wie de werkloosheid is ontstaan de WW.

Meerdere werkgevers na elkaar 

In dit geval geldt dat de laatste werkgever voordat er een nieuw recht op WW ontstaat, moet betalen. Als de werknemer na de baan bij u in de WW komt, kan het gaan om een nieuw recht op WW of een herleving van een WW-uitkering die hij eerder heeft gehad. Als het een herleefde uitkering is, hoeft u niet te betalen. De uitkering komt dan weer voor rekening van de werkgever bij wie het recht op WW oorspronkelijk is ontstaan. 

Hoe weet u of de werknemer na de baan bij u een nieuw recht op WW zal hebben?

U moet daarvoor beoordelen of hij na de baan bij u zal voldoen aan de 26-wekeneis.


Rechtsmiddelen

Als overheids- of onderwijswerkgever bent u eigenrisicodrager voor de WW. Daarom bent u belanghebbende bij een beslissing van UWV over de WW-uitkering van uw (ex-)werknemer. UWV hoort u een afschrift te sturen van de beschikking om WW aan de werknemer toe te kennen, en van andere WW-beschikkingen die voor u van belang zijn. Uit het oogpunt van uitkeringslasten raden we u aan deze brieven goed te controleren.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een WW-beschikking? Teken dan bezwaar aan bij UWV. De termijn waarbinnen u dat kunt doen en de overige voorwaarden waar uw bezwaarschrift aan moet voldoen, staan vermeld in de beschikking. Op de website van UWV vindt u meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift, en een formulier.

Gaat het om een duidelijke vergissing van UWV? Dan werkt het misschien sneller om gewoon contact op te nemen en te vragen of ze de beslissing willen corrigeren. Dit schort de bezwaartermijn niet op, dus teken zo nodig tijdig toch bezwaar aan.

Als UWV te laat beslist

Als u een aanvraag of melding doet of een bezwaarschrift indient bij UWV, zal UWV de ontvangst bevestigen en daarbij aangeven binnen welke termijn u antwoord mag verwachten. UWV kan deze termijn daarna nog verlengen, maar dan moeten ze u daarvan bericht sturen.

Bij termijnoverschrijding kunt u UWV in gebreke stellen. Op de website van UWV staat daarvoor een formulier. Daarmee verzoekt u UWV alsnog een beslissing te nemen, en kunt u onder voorwaarden ook een vergoeding voor de vertraging krijgen.

Beroep en hoger beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van UWV op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank. De termijn waarbinnen u dit kunt doen en het adres van de rechtbank staan vermeld in de beslissing op bezwaar.

Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).


Uitvoering bovenwettelijke WW

De bovenwettelijke uitvoerder Visma Idella neemt de beslissing over de bovenwettelijke WW namens u. Visma Idella controleert bij de voormalig werkgever of die de ex-werknemer kent. Als er recht is op WW is er automatisch recht op een bovenwettelijke aanvulling. Als de beslissing volgens u onjuist is, kunt u contact opnemen met de uitvoerder en verzoeken de beslissing te corrigeren.

Gaat het om een beslissing waar ook de WW bij betrokken is? Tegen de WW-beslissing van UWV hebt u wel rechtsmiddelen, zie boven. Als UWV zijn beslissing over de WW herziet, heeft dit meestal ook gevolgen voor de bovenwettelijke WW. In dit geval zal de bovenwettelijke uitvoerder het UWV volgen en de bovenwettelijke uitkering ook herzien.

Eigenrisicodragerschap WW

Blijkt al in een vroeg stadium dat je niet meer kunt werken en is er geen kans op herstel, dan kun je een IVA-uitkering aanvragen. Dit kan niet door je werkgever worden aangevraagd. Je kunt de IVA-uitkering na minimaal 3 weken (en maximaal 68 weken) ziekte aanvragen. Bij de aanvraag stuur je ook een verklaring van de bedrijfsarts mee. De bedrijfsarts moet aangeven dat je niet meer kunt werken en ook niet meer beter zal worden en moet deze verklaring baseren op informatie van een medisch specialist.

Raadpleeg het UWV via https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/wia-uitkering-aanvragen/detail/wanneer-vraag-ik-een-wia-uitkering-aan/vervroegd-wia-iva-aanvragen